Liczba odwiedzin: 18333

PUBLIKACJE DRUKOWANE PRACOWNI EDYTORSTWA ŹRÓDEŁ I HUMANISTYKI CYFROWEJ

Spis treści

  1. Seria Corpus Epistularum Ioannis Dantisci
  2. Inne publikacje Pracowni

Seria Corpus Epistularum Ioannis Dantisci

pod redakcją naukową Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej

Seria jest wydawana przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Umiejętności pod patronatem Union Académique Internationale (Projekt nr 65).
Funkcje recenzyjne Serii pełni Miedzynarodowa Rada Naukowa programu „Rejestracja i publikacja korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548)”.
Sprzedaż prowadzi Polska Akademia Umiejętności


Od Wydawców Serii (fragmenty wstępu do Serii opublikowanego w tomie I.1)

Część I – Ioannis Dantisci Epistulae Latinae

Vol. 1 Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1537 (Ioannes Dantiscus’ Latin letters, 1537), ed. Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow, 2004 – patrz spis treści i fragment wstępu

Vol. 2 Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1538-1539 (Ioannes Dantiscus’ Latin letters, 1538-1539) (w opracowaniu)

Vol. 3 Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1540-1543 (Ioannes Dantiscus’ Latin letters, 1540-1543) (w opracowaniu)

Vol. 4 Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1544-1548 (Ioannes Dantiscus’ Latin letters, 1544-1548) (w opracowaniu)

Vol. 5 Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1515-1536 adhuc ineditae (Ioannes Dantiscus’ inedited Latin letters, 1515-1536) (w opracowaniu)

Ta część obejmuje niepublikowane dotychczas łacińskie listy Dantyszka, tj. niemal wszystkie znane listy łacińskie Dantyszka, które powstały po roku 1536 (znaczna liczba wcześniejszych listów została opublikowana w serii Acta Tomiciana, której wydawcy nie planują jednak włączenia korespondencji Dantyszka do następnych tomów).


Część II – Amicorum sermones mutui

Vol. 1 Epistulae Sigismundi de Herberstein et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Sigmund von Herberstein), ed. Marek A. Janicki, Tomasz Ososiński, Warsaw-Cracow, 2008 – patrz spis treści

Vol. 2 Epistulae Cornelii Scepperi et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Cornelis De Schepper), ed. Marijke De Wit i Anna Skolimowska we współpracy z Katarzyną Jasińską-Zdun i Katarzyną Gołąbek, Warsaw-Cracow, 2015 – patrz spis treści

Vol. 3 Epistulae Alphonsi Valdesii et Ioannis Dantisci (Ioannes Dantiscus’ correspondence with Alfonso de Valdés. Supplement: Ioannes Dantiscus’ correspondence with Juan de Valdés and Mercurino Arborio di Gattinara), ed. Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow 2013, spis treści i Wprowadzenie


Ta część obejmuje korespondencję między Dantyszkiem a jego wybranymi przyjaciółmi, dokumentacja kontaktów z którymi ma największe znaczenie dla badań nad humanizmem europejskim. Jeżeli okaże się to wskazane po ostatecznym opracowaniu inwentarza listów (część IV), powstanie także tom czwarty, na który złoży się korespondencja między Janem Dantyszkiem i kilkoma wybranymi humanistami.

Część III – Epistulae et Commentationes

Vol. 1 Ioannes Dantiscus’ itinerary (w opracowaniu)

Vol. 2 Sources for the Cultural and Political History of the Baltic Sea Region and subsequent volumes (w opracowaniu)

Ta część obejmie tomy, poświęcone wybranym interesującym zjawiskom i zagadnieniom, które można pokazać w oparciu o korespondencję Dantyszka. Zręb tomów będzie stanowił wybór listów lub ich fragmentów, które dostaną opatrzone obszernym wstępem wydawcy, zawierającym omówienie zjawiska, prezentowanego w danym tomie.

Część IV – Inventarium

Vol. 1 Inventory of Ioannes Dantiscus' German-language correspondence, a.1500-1548, ed. Tomasz Ososiński, Warsaw-Cracow, 2007 – patrz Wprowadzenie

Vol. 2 Inventory of Ioannes Dantiscus' Latin letters, a. 1515-1548, ed. Anna Skolimowska, Katarzyna Jasińska-Zdun, Warsaw-Cracow, 2011 – patrz Wprowadzenie

Vol. 3 Inventory of Latin letters to Ioannes Dantiscus' with addition of letters in Spanish, Polish, Italian, Dutch, Czech and French, ed. Anna Skolimowska, Katarzyna Jasińska-Zdun, Warsaw-Cracow, 2016 – patrz Wprowadzenie

Vol. 4 Chronological index of Ioannes Dantiscus' correspondence (w opracowaniu)

Ta część obejmie wszystkie znane nam źródła rękopiśmienne korespondencji Dantyszka (ok. 15 000 dokumentów). Inwentarz będzie zawierał dane o miejscu przechowywania źródła, o miejscu i dacie nadania i odebrania listu, incipit  listu, oraz informacje o wcześniejszych jego wydaniach.
Część V – Respublica Litteraria in action

Vol. 1 Respublica Litteraria in action: letters – speeches – poems – inscriptions, ed. Anna Skolimowska, Warsaw-Cracow, 2007 – patrz spis treści

Vol. 2 Respublica Litteraria in action: Religion and Politics , ed. Anna Skolimowska, Katarzyna Jasińska-Zdun, vol. 2, Warsaw-Cracow, 2012 – patrz spis treści

Vol. 3 Respublica Litteraria in action: New Sources , ed. Katarzyna Tomaszuk, Supplement: Mercurino Arborio di Gattinara, Oratio supplicatoria, 1516; Transcription from manuscript, commentary and annotations by Anna Skolimowska with the collaboration of Michał M. Kendziorek-Skolimowski, vol. 3, Warsaw-Cracow, 2016 – patrz spis treści


Ta część obejmuje materiały przedstawiane i omawiane podczas sesji, towarzyszących prezentowaniu Międzynarodowej Radzie Naukowej Programu Rejestracja i Publikacja Korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548) kolejnych tomów serii Corpus Epistularum Ioannis Dantisci. Na spotkaniach tych dyskutowane są różnorodne przejawy funkcjonowania szesnastowieczniej Respublica Litteraria, w oparciu o materiały źródłowe, dokumentujące zasięg i znaczenie tego zjawiska dla rozwoju kultury europejskiej.


Inne publikacje Pracowni

1 Anna Skolimowska, "A Dowry Recovered after Three Decades: Diego Gracián’s Spanish Editions of Ioannes Dantiscus’ Hymns Revisited" w: Acta Conventus Neo-Latini Albasitensis. Proceedings of the Seventeenth International Congress of Neo-Latin Studies (Albacete 2018), wyd. Florian Schaffenrath, María Teresa Santamaría Hernández, Jean-François Cottier, Carla Maria Monti, Marianne Pade, Stefan Tilg, Juan J. Valverde Abril, Brill, Leiden-Boston, 2020, s. 550-561
2 Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age : Standards, Systems, Scholarschip, wyd. Howard Hotson, Thomas Wallnig, Göttingen University Press, Göttingen, 2019
3 Anna Skolimowska, "Applying Handwritten Text Recognition in Scholarly Source Editing Case of the “Corpus of Ioannes Dantiscus’ Texts & Correspondence”" w: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2019. Urkundenbücher, Chroniken, Amtsbücher. Alte und neue Editionsmethoden, wyd. Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń, 2019, s. 253-263
4 Anna Skolimowska, "Bona Sforza nel carteggio di Giovanni Dantisco" w: Per il quinto centenario dell'arrivo in Polonia di Bona Sforza d'Aragona, Roma, 2019, s. 71-85
5 Anna Skolimowska, "Fratres et Sorores Ganeae, Secta Cuspidea, Bibones et Comedones – a Reality of Humanist Court Circles in Sixteenth-Century Cracow or a Literary Convention?" w: Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis. Proceedings of the Sixteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Vienna 2015), wyd. Astrid Steiner-Weber, Franz Römer, BRILL, Leiden - Boston, 2018, s. 658-666
6 Anna Skolimowska, "Przyczynki do biografii Jana Dantyszka: uzupełnienia i sprostowania dotyczące jego pochodzenia, edukacji i początków kariery", w: Przegląd Historyczny 109 (2018), 2018, s. 17-37
7 Anna Skolimowska, "Fikcyjne towarzystwo „opilców i ożralców” (bibones et comedones). Koniec mitu", w: Meander 72 (2017), 2017, s. 25-31
8 Anna Skolimowska, "Ioannes Dantiscus on the Way ad arcem Virtutis. Representations of the Coat of Arms as a Tool of Self-Creation of a Renaissance Humanist and Diplomat" w: Humanitas. Festskrift till Arne Jönsson, wyd. Astrid M.H. Nilsson, Aske Damtoft Poulsen, Johanna Svensson, Makadam förlag, Göteborg & Stockholm, 2017, s. 440-463
9 Anna Skolimowska, Isabella Żołędziowska, "A Review of Bishop Ioannes Dantiscus’ Correspondence with Representatives of Monastic Congregations" w: Editionswissenscheften Kolloquium 2017 Quelleneditionen zur Geschichte des Deutschen Ordens und anderer geistlicher Institutionen, wyd. Helmut Flachenecker, Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2017, s. 123-150, seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition / Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł 9
10 Anna Skolimowska, "Manuscript Sources of Ioannes Dantiscus' "De duabus Lucretiis"" w: Respublica Litteraria in Action. New Sources, wyd. Katarzyna Tomaszuk, Warsaw-Cracow, 2016, s. 77-86, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci 5, 3
11 Anna Skolimowska, "Once again about the Origin and Afterlife of Files H.154 and H.155, Housed at the Uppsala University Library" w: Respublica Litteraria in Action. New Sources, wyd. Katarzyna Tomaszuk, Warsaw-Cracow, 2016, s. 11-50
12 Anna Skolimowska, "Records of Friendship on the Threshold of a Diplomatic Career: Nardino Celinese's Propempticon & Caspar Ursinus Velius' Genethliacon, Poems Dedicated to Ioannes Dantiscus" w: De amicitia. Transdisciplinary Studies in Friendship, Warsaw, 2016, s. 327-347
13 Anna Skolimowska, "Vaticinium ruiturae Poloniae. Was Dantiscus Foretelling the Downfall of Poland?" w: Respublica Litteraria in Action. New Sources, wyd. Katarzyna Tomaszuk, Warsaw-Cracow, 2016, s. 99-114
14 Anna Skolimowska, "Ioannes Dantiscus and the Croatian humanists Jakov Banićević and Marko Marulić", w: Colloquia Maruliana XXIV, Književni Krug Split, Split, 2015, s. 177-191
15 Isabella Żołędziowska, "Corpus of Ioannes Dantiscus' German Texts. Ein weiterer Schritt in der digitalen Edition des Corpus" w: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2013. Neure Editionen der sogenannten "Ego-Dokumente" und andere Projekte in den Editionswissenschaften, Toruń, 2015, s. 321-325
16 Anna Skolimowska, "Mikołaj Kopernik i Jan Dantyszek - nowe źródła, nowe interpretacje", w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 280 (2013) 2, Olsztyn, 2013, s. 336-355
17 Anna Skolimowska, "Program Dantyszek" w: Antyk i my w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną, wyd. Katarzyna Marciniak, Wydział "Artes Liberales" UW, Warszawa, 2013, s. 129-153
18 Anna Skolimowska, "The Dantiscus Programme" w: Antiquity and We at the Center for Studies on the Classical Tradition, wyd. Katarzyna Marciniak, Faculty of "Artes Liberales" UW, Warsaw, 2013, s. 139-163
19 Katarzyna Jasińska-Zdun, "Secretaries' rough drafts - a particular type of a primary source for "Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, Part 1"" w: Respublica Litteraria in Action. Religion and politics, t. 2, OBTA i PAU, Warsaw-Cracow, 2012, s. 21-42, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci 5, Respublica Litteraria in Action
20 Anna Skolimowska, "Dantiscus and the Reformers - preliminary remarks" w: Respublica Litteraria in Action. Religion and politics, t. 2, OBTA & PAU, Warsaw-Cracow, 2012, s. 181-207, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci 5, Respublica Litteraria in Action
21 Anna Skolimowska, "Ioannes Dantiscus' correspondence with Alfonso de Valdés (CEID 2/3)" w: Respublica Litteraria in Action. Religion and politics, t. 2, OBTA i PAU, Warsaw-Cracow, 2012, s. 13-20, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci 5, Respublica Litteraria in Action
22 Anna Skolimowska, Magdalena Turska, "Corpus of Ioannes Dantiscus' Latin texts and correspondence" w: Respublica Litteraria in Action. Religion and politics, OBTA i PAU, Warsaw-Cracow, 2012, s. 105-127, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci 5/2
23 Anna Skolimowska, Katarzyna Jasińska-Zdun, "Album paleographicum Ioannis Dantisci. Catalogue of the handwritings of scribes in Ioannes Dantiscus' service" w: Respublica Litteraria in Action. Religion and politics, t. 2, Warsaw - Cracow, 2012, s. 43-104, seria: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci 5, Respublica Litteraria in Action
24 Anna Skolimowska, Magdalena Turska, "Corpus of Ioannes Dantiscus' Text & Correspondence. Digital edition of Renaissance sources" w: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition / Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł, 6 Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011. Quellen kirchlicher Provenienz neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń, 2011, s. 229-250
25 Tatiana Abukhouskaya, "Studia uniwersyteckie przyszłych kanoników warmińskich w świetle korespondencji Jana Dantyszka" w: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, wyd. Andrzej Kopiczko, Jacek Jezierski, Zdzisław Żywica, Olsztyn, 2010, s. 207-216
26 Katarzyna Jasińska-Zdun, Konrad Kokoszkiewicz, "A "Poetical Play"? Critical Notes to a Letter of Ioannes Dantiscus (Kolberg, No. 3)", w: Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies LIX - 2010, Leuven University Press, Leuven, 2010, s. 359-364
27 Anna Skolimowska, "From Respect to Disdain: Political Geography and Terminology concerning Power in Latin Letters and Occasional Poems by Ioannes Dantiscus" w: Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6-12 August 2006, wyd. Rhoda Schnur, Joaquín Pascual Barea, Karl Enenkel, Amedeo Di Francesco, David Money, Colette Nativel, Howard B. Norland, László Szörényi, ACMRS, Tempe, Arizona, 2010, s. 679-687, seria: Medieval and Renaissance Texts and Studies 386
28 Anna Skolimowska, "Rev. of: Mikołaj Kopernik, Dzieła wszystkie, t. 3: Pisma pomniejsze, red. Andrzej Wyczański, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, ss. 240", w: Studia Źródłoznawcze 47 (2010), DiG, Warszawa, 2010, s. 271-274
29 Anna Skolimowska, "Prace nad niemieckojęzyczną częścią korespondencji Jana Dantyszka - perspektywy internetowej publikacji tekstów niemieckich Dantyszka" w: Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze, Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales", Warszawa, 2010, s. 120-125, seria: Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. 1
30 Anna Skolimowska, "Przegląd korespondencji biskupa warmińskiego Jana Dantyszka z kanonikami Kapituły Katedralnej" w: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, wyd. Andrzej Kopiczko, Jacek Jezierski, Zdzisław Żywica, Olsztyn, 2010, s. 217-231
31 Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437-1459, wyd. Waldemar Bukowski, Tomasz Płóciennik, Anna Skolimowska, Societas Vistulana, Kraków, 2006
32 Tomasz Ososiński, "Nieznane epigramy Dantyszka w liście tegoż do Albrechta I księcia pruskiego", w: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 50 (2006), 2006, s. 245-255
33 Tomasz Ososiński, "Zwei Briefe von Johann Dantiscus an Graf Johann II. Von Montfort-Rothenfels", w: Montfort. Vierteljahres-Schrift fuer Geschichte und Gegenwart Vorarlbergs. 58 (2006) 2/3, 2006, s. 144-149
34 Anna Skolimowska, ""Confessio fidei" Hozjusza jako podstawa katechizacji wiernych w hiszpańskich Niderlandach", w: Studia Warmińskie XLIII (2006), 2006, s. 273-275
35 Anna Skolimowska, "The Epitaph for Alfonso de Valdes in St. Stephen's Cathedral in Vienna: An Unknown Poem by Ioannes Dantiscus" w: Pietas Humanistica Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context, wyd. Piotr Urbański, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006, s. 83-93
36 Jerzy Axer, "Ioannes Dantiscus Diplomat, Husband, Father, Bishop of Warmia: the Limits of (Dis)Loyalty" w: Kulturgeschichte Preußens königlich polnischen Anteils in der Frühen Neuzeit, wyd. Sabine Beckmann, Klaus Garber, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 2005, s. 227-236, seria: Frühe Neuzeit 103
37 Waldemar Bukowski, Tomasz Płóciennik, Anna Skolimowska, "Der lateinische Schriftverkehr des Krakauer Salzherren Nikolaus Serafin (1437-1459)" w: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, Editorische Methoden, wyd. Matthias Thumser, Janusz Tandecki, Antje Thumser, Wydawnictwo UMK, Toruń, 2005, s. 233-242, seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition (Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł) 3
38 Tomasz Ososiński, "Die Korrespondenz des Johann Dantiscus (1485-1548). Editionsfragen" w: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, Editorische Methoden, wyd. Matthias Thumser, Janusz Tandecki, Antje Thumser, Wydawnictwo UMK, Toruń, 2005, s. 259-269, seria: Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition (Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł) 3
39 Tomasz Ososiński, "Prinzessin Katharina von Montfort (1503-1548). Ein Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen Polen und den Grafen von Montfort", w: Montfort. Vierteljahres-Schrift fuer Geschichte und Gegenwart Vorarlbergs 57 (2005) 3, Vorarlberger Verlaganstalt AG, Dornbirn, 2005, s. 263-270
40 Anna Skolimowska, "Korespondencja między Stanisławem Hozjuszem i Janem Dantyszkiem" w: Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1597). Osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, wyd. Stanisław Achremczyk, Jan Guzowski, Studio Poligrafii Komputerowej "SQL" s.c., Hosianum, OBN im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, 2005, s. 297-305, seria: Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiński-Mazurskiego 25
41 Marek Kunicki-Goldfinger, Anna Skolimowska, "Łacina w polskojęzycznych diariuszach podróży" w: Łacina jako język elit, OBTA/DiG, Warszawa, 2004
42 Tomasz Ososiński, "The correspondence of Joannes Dantiscus with Krzysztof Szydłowiecki, with special focus on the political matters related to the Habsburgs, Hungary and Turkey" w: Fight against the Turk in Central-Europe in the first half of the 16th century, wyd. István Zombori, Budapest, 2004, s. 155-164
43 Tomasz Ososiński, "Johann Dantiscus Briefwechsel mit Graf Johann II. Von Montfort-Rothenfels", w: Montfort. Vierteljahres-Schrift fuer Geschichte und Gegenwart Vorarlbergs. 56 (2004) 4, Vorarlberger Verlaganstalt AG, Dornbirn, 2004, s. 257-270
44 Anna Skolimowska, "Przysłowia i wyrażenia przysłowiowe w łacińskich listach Jana Dantyszka z roku 1537" w: Łacina jako język elit, wyd. Jerzy Axer, OBTA/DiG, Warszawa, 2004, s. 177-188
45 Corpus Epistularum Ioannis Dantisci. A project of edition, wyd. Anna Skolimowska, OBTA-PAU, Warsaw - Cracow, 2003
46 Jerzy Axer, "La correspondencia más antigua entre Polonia y México" w: Reflejos de Europa en Mexico, wyd. Andrea Martinez Ampudia, Mexico, 2002, s. 123-129
47 Jerzy Axer, "Jan Dantyszek - dyplomata, mąż, ojciec, biskup warmiński: granice (nie)lojalności" w: Panorama Lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, wyd. Anna Skolimowska, Warszawa, 2001, s. 66-72
48 Jerzy Axer, "Juan Dantisco: El diplomatico, el padre, el obispo de Warmia. Los limmites de la (des-)lealtad." w: En torno a Dantisco, wyd. Anna Skolimowska, Varsovia, 2001, s. 17-27
49 Danuta Budziłło-Skowron, Anna Jasińska, "Portret Jana Dantyszka (1485-1548). Kompleksowa analiza obrazu" w: Panorama Lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, wyd. Anna Skolimowska, Warszawa, 2001, s. 151-167
50 En torno a Dantisco, wyd. Anna Skolimowska, Varsovia, 2001
51 Enrique Llamas Martínez, Anna Skolimowska, "El testamento de Juana Dantisca" w: En torno a Dantisco, wyd. Anna Skolimowska, Varsovia, 2001, s. 125-137
52 Panorama Lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, wyd. Anna Skolimowska, Warszawa, 2001
53 Teodomiro Rodriguez Lillo, Anna Skolimowska, "Repertorio de cartas españolas en la correspondencia de Juan Dantisco" w: En torno a Dantisco, wyd. Anna Skolimowska, Varsovia, 2001, s. 81-124
54 Anna Skolimowska, "Komunikat o postępach prac nad publikacją korespondencji Jana Dantyszka" w: Panorama Lojalności. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI wieku, wyd. Anna Skolimowska, Warszawa, 2001, s. 63-65
55 Anna Skolimowska, "Wydawnictwo Acta Tomiciana na kolejnym rozdrożu? Z dylematów współczesnego edytorstwa historycznego [rev. of: Acta Tomiciana. Tomus octavus decimus epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi regis Poloniae, Magni Ducis Lithuaniae per Stanislaum Górski canonicum Cracoviensem et Plocensem collectarum A.D. MDXXXVI, collegerunt Wenceslaus URBAN et Andreas WYCZAŃSKI, supplevit et edidit Richardus MARCINIAK, in oppido Kórnik sumptibus Bibliothecae Kornicensis A.D. MCM XCIX ss. X, 531]", w: Kwartalnik Historyczny 108 (2001) 4, 2001, s. 113-129
56 Jerzy Axer, "Korespondencja staropolska w archiwach i bibliotekach hiszpańskich", w: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 33 (1988), 1998, s. 215-222
57 Jerzy Axer, "Juan Dantisco y la Res Publica Litteraria Europaea" w: Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al. Profesor Luis Gil, wyd. José Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea, t. 2/3, Cádiz, 1997, s. 1397-1404
58 Jerzy Axer, Ryszard Tomicki, "Joannes Dantiscus and Hernán Cortés" w: Joannes Dantiscus (1485-1548) Polish Ambassador and Humanist, wyd. Joseph Ijsewijn, Wouter Bracke, Brussel, 1996, s. 67-74, seria: Studia Europaea 2
59 Anna Skolimowska, "Catalogue of Joannes Dantiscus' Correspondence: Objectives, Needs and Achievements" w: Joannes Dantiscus (1485-1548) Polish Ambassador and Humanist, wyd. Joseph Ijsewijn, Wouter Bracke, Brussel, 1996, s. 115-118, seria: Studia Europaea 2
60 Jan Tyszkiewicz, Jerzy Mańkowski, "La correspondance de Dantiscus et les chroniques imprimées de l'époque de Charles Quint, deux formes d'histoire: la derniere phase du conflit entre la Pologne et l'ordre Teutonique (1519-1524)" w: Joannes Dantiscus (1485-1548) Polish Ambassador and Humanist, wyd. Joseph Ijsewijn, Wouter Bracke, Brussel, 1996, s. 45-53, seria: Studia Europaea 2
61 Jerzy Axer, "La lettera rinascimentale come fonte storica e come testo letterario: a proposito di un'edizione della corrispondenza di Jan Dantyszek (1485-1548)" w: Il Rinascimento in Polonia. Atti dei colloqui italo-polacchi 1989-1992, wyd. Jolanta Żurawska, Bibliopolis, Napoli, 1994, s. 227-239
62 Jerzy Axer, Jerzy Mańkowski, "Korrespondenz von Johannes Dantiscus (1485-1548). Baltische und Skandinavische Problematik" w: Mare Balticum - mare nostrum - latin in the countries of the Baltic Sea, wyd. Outi Merisalo, Raija Sarasti-wilenius, Jyvaeskylae, 1994, s. 150-156
63 Españoles y Polacos en la Corte de Carlos V. Cartas del embajador Juan Dantisco, wyd. Antonio Fontán, Jerzy Axer, Isabel Velázquez, Jerzy Mańkowski, Madrid, 1994
64 Jerzy Axer, "List renesansowy jako źródło historyczne i tekst literacki" w: Listowne Polaków rozmowy, wyd. Jerzy Axer, Jerzy Mańkowski, Aletheia, Warszawa, 1992, s. 13-21
65 Jerzy Axer, "O Dantyszku, Kortezie i Łacinie. Rozmowa z prof. Jerzym Axerem, dyrektorem Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim", w: Życie Warszawy 127 (1992), 1992, s. 10
66 "List łacińskojęzyczny jako dokument kultury narodowej w kontekście europejskim – dyskusja panelowa przeprowadzona na konferencji "Listowne Polaków rozmowy"" w: Listowne Polaków rozmowy, wyd. Jerzy Axer, Jerzy Mańkowski, Aletheia, Warszawa, 1992, s. 110-119
67 Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku, wyd. Jerzy Axer, Jerzy Mańkowski, Aletheia, Warszawa, 1992
68 Jerzy Axer, "Zakład edytorstwa łacińskiego i greckiego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego", w: Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych 5 (1991), Warszawa, 1991, s. 63-71
69 Jerzy Axer, "Una carta de la correspondencia de Hernán Cortés con Jan Dantyszek (Juan Dantisco)", w: Estudios Latinoamericanos 13 (1990), 1990