PRACOWNIA EDYTORSTWA ŹRÓDEŁ I HUMANISTYKI CYFROWEJ

Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej jest jednostką organizacyjną Wydziału "Artes Liberales" - AL (dawniej Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej - OBTA) Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownia istnieje od roku 1992. Do roku 2000 Pracownia była współprowadzona przez nieistniejący już Zakład Edytorstwa Łacińskiego i Greckiego Instytutu Filologii Klasycznej UW.

Głównym celem badawczym Pracowni jest wprowadzenie do obiegu naukowego korespondencji humanisty, poety i dyplomaty w służbie króla Zygmunta I i królowej Bony Sforzy, Jana Dantyszka (1485-1548) poprzez publikację inwentarza korespondencji oraz tekstów listów.

Prace nad tą korespodencją prowadzone są w ramach programu „Rejestracja i publikacja korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548)”, monitorowanego przez Miedzynarodową Radę Naukową.

W zakres prowadzonych prac edytorskich wchodzą obok korespondencji także mowy poselskie, memoriały, wiersze i dokumenty autorstwa Jana Dantyszka oraz inne źródła związane z tą postacią. Ich gromadzenie wiedzie ku bardziej odległemu celowi, jakim jest monografia Dantyszka.

Pracownia wspiera i konsultuje bądź konsultowała w zakresie paleografii i źródłoznawstwa następujące granty i tematy badawcze realizowane w OBTA/AL UW:

  • Corpus Diplomaticum Hispano-Polonicum
  • Łacina jako język elit. Res Publica Polonorum a Respublica Litteraria Europaea
  • Edycja kodeksu Tragoediae sacrae [R 380] z Biblioteki Uniwersytetu w Uppsali
  • Zróżnicowanie gwar polskich na Ukrainie w porównaniu z gwarami polskimi na Białorusi i Litwie
  • Korespondencja Mikołaja Serafina
  • Język i warsztat literacki łacińskich listów Jana Dantyszka
  • Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim

Zgromadzone w Pracowni podobizny źródeł rękopiśmiennych (mikrofilmy, fotografie, skany) wykorzystywane są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie paleografii i źródłoznawstwa. Zastosowane w publikacjach Pracowni rozwiązania edytorskie służą jako przykładowe do zajęć z edytorstwa naukowego i humanistyki cyfrowej.