Liczba odwiedzin: 8829

Marek A. Janicki – ur. 1971; doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (IH UW) – 2002 (na podstawie rozprawy "System wartości szlachty polskiej w świetle epigrafiki nagrobnej - XV-1 ćw. XVII w."; zatrudniony w IH UW jako adiunkt (Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii). Stypendysta Fundacji Lanckorońskich, Rzym 2001; Stanleya i Marty Garstków, University of Notre Dame (USA), 2006/2007. Sekretarz IH UW do spraw naukowych 2005/2006. Członek Komisji Bibliotecznej Rady Naukowej IH UW i Komisji Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA. Stały współpracownik Pracowni Edytorstwa Źródeł Instytutu Badań Intedyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego (dawniej OBTA UW) i uczestnik programu Rejestracja i Publikacja Korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548).
Zainteresowania naukowe: Polska i Litwa schyłku średniowiecza oraz wczesnej epoki nowożytnej – przemiany społeczno-polityczne i kulturowe (humanizm, reformacja, parlamentaryzm, dyplomacja, kancelaria królewska i dwór, kultura artystyczna i literacka); źródłoznawstwo i edytorstwo (zwłaszcza źródeł epistolograficznych i epigraficznych).